Download link

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de online bestellingen via de e-shop. De klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
Tevens worden de Algemene Voorwaarden middels een hyperlink meegezonden in de mail van bevestiging van bestelling.
De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via deze link.
Download het Modelformulier voor herroeping.


Inhoud


Artikel 1. Algemene definities

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Fiyo.be: is onderdeel van Domo Parts International B.V., gevestigd in Nederland, zoals ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76643190;

 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Fiyo.be Producten levert en/of Diensten verricht, dan wel met wie Fiyo.be een Overeenkomst aangaat of met wie Fiyo.be in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

 3. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door Fiyo.be toepasselijk zijn verklaard. Voor alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en Diensten door Fiyo.be gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door de Opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor Fiyo.be niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een order wordt de Opdrachtgever geacht Fiyo.be’s voorwaarden te hebben aanvaard. De Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden;

 4. Producten: alle zaken die onderdeel zijn van de Overeenkomst;

 5. Diensten: alle werkzaamheden die Fiyo.be voor of ten behoeve van een Opdrachtgever verricht;

 6. Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

1.2 Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

Domo Parts International B.V.
Fiyo.be
Vestigingsadres: Steenovenweg 40, 5708 HN Helmond
KvK-nummer: 76643190
BTW NL860720287B01
E-mail: info@fiyo.be

Terug


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Algemene Voorwaarden Fiyo.be

Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van Fiyo.be van toepassing zijn, maken deze voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Fiyo.be en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever

De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Fiyo.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Terug


Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

3.1 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Fiyo.be zijn vrijblijvend en Fiyo.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Overeenomsten

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Fiyo.be een Order van Opdrachtgever schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) aanvaardt of door Fiyo.be uitvoering aan een Order wordt gegeven, tenzij Opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Fiyo.be de Order van Opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Fiyo.be op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Fiyo.be daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Fiyo.be geldende tarieven. Voor zover Opdrachtgever een –in afwijking van de eerste volzin van dit artikellid- bindend aanbod van Fiyo.be aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig Fiyo.be’s aanbod.

3.3 Aanduidingen van Producten en Diensten

Alle opgaven van Fiyo.be van getallen, maten, gewichten, kleur van de Producten/Diensten zijn met zorg gedaan maar Fiyo.be kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of Diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde Producten en/of Diensten zodanig afwijken van de opgaven van Fiyo.be of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4 Aangeboden goederen

Fiyo.be biedt producten aan op het gebied van onderdelen en accessoires voor reparatie, onderhoud en gebruikstoepassingen van jouw apparaten in en rond het huis. Gewoon die onderdelen die men zelf kan installeren of vervangen.

Terug


Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen van enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijk schriftelijk stuk geldt eerst tussen partijen indien het ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van Fiyo.be.

4.2 Geldigheid

Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

Terug


Artikel 5. Prijzen

5.1 Munteenheid en tarieven

Alle prijzen van Fiyo.be zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Tenzij in Fiyo.be’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.

5.2 Juistheid van de gegevens

Alhoewel Fiyo.be steeds de nodige zorgvuldigheid betracht bij het communiceren en formuleren van haar aanbiedingen en prijzen, kan Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de gegevens ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Verandering van factoren

Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Fiyo.be van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Fiyo.be doorberekenen aan Opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door Fiyo.be geschiedt en mits Opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

5.4 Verzendkosten

Indien de Opdrachtgever’s afleveringsadres gevestigd is buiten de zone waarin onze leverancier standaard kosten voor rekent, is Fiyo.be gerechtigd de verzendkosten met een vast bedrag te verhogen. De Opdrachtgever zal van dergelijk geval voor levering op de hoogte worden gesteld en de extra kosten zullen hem worden voorgelegd. Buiten de zone vallen de Waddeneilanden en alle landen exclusief Nederland.

5.5 Kosten en schade

Opdrachtgever vrijwaart Fiyo.be voor alle kosten en schade die voor Fiyo.be mochten voortvloeien uit het feit:

 1. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat en/of;

 2. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Fiyo.be en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

Terug


Artikel 6. Betaling

6.1 Rembours

Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen, vindt levering onder rembours plaats.

6.2 Vordering

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Fiyo.be, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

6.3 Betalingsuitstel

In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

6.4 Coulancegevallen

Indien Fiyo.be, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6.5 Factuur

De factuur wordt na betaling per e-mail verstuurd.

Terug


Artikel 7. Afleveringstermijn

7.1 Afleveringstermijn

De door Fiyo.be opgeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het leveren van Diensten is indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Fiyo.be geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Fiyo.be verstrekte gegevens. Fiyo.be zal de opgegeven afleveringstermijn zoveel als mogelijk in acht nemen.

7.2 Totstandkoming Overeenkomst

Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag voor 10.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst op enige werkdag, vrijdag uitgezonderd, na 10.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerste werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst. Voor zover de Overeenkomst in het weekend, op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet of op vrijdag na 10.00 uur totstandkomt, gaan genoemde termijnen in op de eerstvolgende reguliere werkdag.

7.3 Afhankelijkheid gegevens danwel hulpmiddelen van Opdrachtgever

Indien Fiyo.be voor uitvoering van de Overeenkomsten gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen bruikbare vorm in het bezit zijn van Fiyo.be.

7.4 Tijdigheid

Levering door Fiyo.be vindt tenminste plaats binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Fiyo.be anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Fiyo.be. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

7.5 Restitutie

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de Opdrachtgever gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Fiyo.be het in artikel 7.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de Opdrachtgever teruggestort.

Terug


Artikel 8. Aflevering en risico

8.1 Condities

De (af)levering van de Producten, inclusief de kosten van aflevering en de overgang van het risico geschieden onder de gebruikelijke rembourscondities.

8.2 Indien niet onder rembours

Indien is overeengekomen dat (af)levering niet onder rembours plaatsvindt, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten ter ontvangst worden aangeboden aan Opdrachtgever. Fiyo.be zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Opdrachtgever zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving, afnemen.

8.3 Overeengekomen termijnen

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.

8.4 Verzuim

Mocht Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig afnemen, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Fiyo.be is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft alsdan de koopsom verschuldigd.

Terug


Artikel 9. Overmacht

9.1 Overmacht

Indien Fiyo.be door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2 Ontbinding

Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Definitie

Onder overmacht van Fiyo.be wordt verstaan elke van de wil van Fiyo.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Fiyo.be kan worden verlangd.

9.4 Communicatie

Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Terug


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Overgang eigendom

De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Fiyo.be verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

10.2 Ontvangen bedragen

Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Fiyo.be op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Fiyo.be in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.

10.3 Verhuur, in gebruik geven, verpanden etc

Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Fiyo.be eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgever’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.4 Verzekering

Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Fiyo.be te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Fiyo.be daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Fiyo.be.

10.5 Verloren of beschadigd

Indien en zolang Fiyo.be eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Fiyo.be onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Fiyo.be op Fiyo.be’s eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan Fiyo.be eigenaar is, zich bevinden.

10.6 Beslaglegging

Bij beslag, (voorlopige) surcéance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Fiyo.be.

Terug


Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Verklaring Fiyo.be

Fiyo.be verklaart dat, voorzover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Fiyo.be kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.2 Vrijwaring Opdrachtgever

Indien Fiyo.be Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van Fiyo.be afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever Fiyo.be terzake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.3 Verklaring Opdrachtgever

Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Fiyo.be, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

11.4 Gedragscode van BeCommerce

De Gedragscode van BeCommerce vindt u:

11.5 Online Dispute Resolution platform Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 9 januari 2016 haar nieuw ODR-platform geopend (Online Dispute Resolution). Het ODR-platform is erop gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten. Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.

Dit platform vindt u op dit webadres:

Terug


Artikel 12. Inspectie en reclame

12.1 Inspectie Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk danwel telefonisch aan Fiyo.be worden meegedeeld.

12.2 Ontdekken gebrek

Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken.

12.3 Medewerking

Opdrachtgever zal alle door Fiyo.be voor onderzoek en reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Fiyo.be in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

12.4 Geen mogelijkheid controle

Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door Fiyo.be geen controle op de reclame kan plaatsvinden.

12.5 Retourneren

Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat Fiyo.be daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven voor zijn risico, tenzij het product direct na aanschaf defect is (DOA) of het product door ons verkeerd geleverd is.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (zoals glasplaten op maat);

 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

12.6 Ontbinding gehele Overeenkomst

Gebreken terzake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

12.7 Verplichting tegenover reclames

Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Fiyo.be zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens Fiyo.be niet is nagekomen.

12.8 Garantieverplichtingen

Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor Fiyo.be voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13.

Terug


Artikel 13. Garantie

13.1 Reparatieverplichting

Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Fiyo.be genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren, zal Fiyo.be de betreffende Producten deugdelijk en binnen 4 weken (doen) repareren/vervangen. Door voldoening aan de reparatieverplichting zal Fiyo.be terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Fiyo.be tot geen enkele verdere of andere (schade)vergoeding zijn gehouden.

13.2 Aansprakelijkheid ten opzichte van toeleveranciers

Indien Fiyo.be Producten aan Opdrachtgever aflevert welke Fiyo.be van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Fiyo.be nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Fiyo.be ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

13.3 Installatie en gebruik

Fiyo.be staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen terzake van de installatie of het gebruik van de Producten, noch staat Fiyo.be in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers.

Terug


Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Schade

Fiyo.be is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van de Producten.

14.2 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Fiyo.be jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractssom (exclusief BTW). Indien geen contractssom kan worden aangewezen, is Fiyo.be’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

14.3 Opzet of grove schuld

De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fiyo.be of haar hoogste leidinggevende personeel of voorzover Fiyo.be’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

14.4 Aanspraken van derden

Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Fiyo.be of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Fiyo.be vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, terzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

14.5 Ondeelkundig of onjuist gebruik

Fiyo.be is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van de Producten of uit gebruik van de Producten in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

Terug


Artikel 15. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden van Opdrachtgever

15.1 Gegevens

Opdrachtgever zal aan Fiyo.be alle voor de uitvoering van Fiyo.be’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

15.2 Merk- en/of herkenningstekens

Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

Terug


Artikel 16. Ontbinding

16.1 Surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie

In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Fiyo.be Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomsten te verlangen, in welk geval Fiyo.be zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

 1. de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

 2. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;

een en ander onverminderd Fiyo.be’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Fiyo.be tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.2 Opdrachtgever in verzuim

Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Fiyo.be gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

 1. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

 2. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Fiyo.be’s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Fiyo.be tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.3 Effectuering

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Fiyo.be op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Fiyo.be gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Fiyo.be en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en de gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Fiyo.be in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

16.4 Ongedaanmaking

Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Fiyo.be enige Overeenkomst met Opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

Terug


Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Overdracht aan derden door Fiyo.be

Het is Fiyo.be toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Fiyo.be worden overgedragen, dient Fiyo.be Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Fiyo.be is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

17.2 Overdracht aan derden door Opdrachtgever

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiyo.be.

Terug


Artikel 18. Uitoefening van opschortings-, ontbindings- en vernietigingsrechten

18.1 Wettelijke rente

Indien Fiyo.be op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of een vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Fiyo.be niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Terug


Artikel 19. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

19.1 Nederlands recht

Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Derdenbeding

Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Fiyo.be en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst.

19.3 Geschillenrechter

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Terug


Artikel 20. Verkoop aan minderjarigen

20.1 Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.<

Terug


Artikel 21. BeCommerce

21.1 Gedragscode BeCommerce

BeCommerce is de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand. Fiyo.be respecteert de regels opgenomen in de Gedragscode van BeCommerce. De Code bevat regels over privacy, kopen op afstand en telemarketing. Deze regels bieden u als consument een optimale bescherming. Fiyo.be, als drager van het BeCommerce Label, houdt zich aan de strengere regels die gericht zijn op het kopen op afstand via internet. Wij respecteren de Gedragscode van BeCommerce.

Terug


Artikel 22. Preventie Namaak

22.1Preventie Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt www.meldpunt.belgie.be/meldpunt

Terug


Artikel 23. Nakoming overeenkomst en extra garantie

Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.